Değerli Ortaklar;

Kooperatifimizin mülkiyetinde olan arsalarımızı ilgilendiren ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek kesinleşen, ancak Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından açılan davada iptal kararı verilen,  1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri ile ilgili karar DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ tarafından ESASTAN BOZULMUŞTUR . Bu konuda hukuki süreç şöyle gelişmiştir:

  • Bildiğiniz gibi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2016/1546 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2016/1547 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Kooperatifimizin mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin Nazım İmar Planı değişikliklerinin iptali istemiyle, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından açılan dava; Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 21.06.2017 tarih ve E:2016/4465, K:2017/2035 sayılı kararı ile reddedilmiştir.
  • Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 21.06.2017 tarihli ret kararına karşı  davacı Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından yapılan istinaf başvurusu Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. Dava Dairesi’nin 06.12.2017 tarih ve E:2017/3065, K:2017/2920 sayılı kararı ile kabul edilerek dava konusu imar plan değişikliklerinin iptaline karar verilmiştir.                                                                                                     
  • Bu sefer tarafımızdan çok güçlü kanıtlarla Danıştay’a yaptığımız temyiz başvurusu; Danıştay 6. Dairesi’nin 02.07.2018 tarih ve E:2018/2611, K:2018/2611, K:2018/6380 sayılı kararı ile kabul edilerek Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. Dava Dairesi’nin 06.12.2017 tarih ve E:2017/3065, K:2017/2920 sayılı kararının ESASTAN BOZULMASINA karar verilmiştir.   
  • Danıştay 6. Dairesi’nin 02.07.2018 tarihli kararında, özetle aşağıdaki gerekçelere yer verilmiştir:

“….alanda mevcut imar planı koşullarının mülkiyet yapısı/çoklu mülkiyet sahipliliği uyarınca hayata geçirilememesi, bir başka ifade ile imar planı ile öngörülmüş hakların mevcut mülkiyet sahipliğine yeterli gelmemesi gerekçesiyle dava konusu düzenlemenin yapılarak, önceki kullanım kararları yerine ticaret+konut alanı, eğitim alanı, sağlık alanı, sosyo-kültürel tesis alanı, park, mesire alanı şeklindeki yeni kullanım kararlarının getirildiği, ayrıca sadece dava konusu taşınmazlar özelinde ayrıntılı kullanım kararlarının belirlendiği, mevcut plan kararlarıyla öngörülen koşullar ile uyumsuzluk yaratacağı, mevcut planın plan bütünlüğünü olumsuz etkileyerek ayrıcalıklı alan ortaya çıkaracağı, bu durumun planlamanın nesnellik ilkesine aykırı olduğu değerlendirmelerinde bulunulmasına karşılık mevcut planlarda taşınmazın çevresine ilişkin getirilen yapılaşma koşulları ile karşılaştırılıp uyumsuzluk teşkil edip etmediği, ayrıcalıklı haklar tanındığının somut olarak ortaya konulmadığının anlaşıldığı ifadelerine yer verilmiştir.

İdare mahkemesince yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesinde, dava konusu alanın yakın çevresinin de geçmişteki plan değişiklikleriyle  yapılaşma koşullarının değiştirildiği, sosyal donatıları ayrılmış orta yoğunlukta yapılaşma kararıyla daha az ilk yatırım maliyeti ile daha fazla konut birimi elde edilmesinin daha ekonomik olacağı, yüksek yoğunluklu yapılaşmalara kent hizmetinin ulaştırılmasının düşük yoğunluklu yapılaşmalara göre daha kolay olacağı, hizmet sunumunun maliyetinin az yoğun alanlara göre daha düşük olacağı, alanın yakın çevresinde kentsel ölçekte hizmet veren yüksek maliyetli sosyal donatılardan, sağlık tesislerinden, eğitim alanlarından daha fazla kentlinin yararlanacağı, getirilen plan notlarının topografik açıdan yapılaşmayı kolaylaştıracağı yönündeki tespitler ile yukarıda anılan dairemizce verilen bozma kararları sonrası verilecek kararlar göz önünde bulundurularak yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir….”           

Danıştay Kararının tam metni aşağıdadır:

TIKLAYINIZ

ARSANIN KONUMU

İLETİŞİM

Adres: 
Beytepe Mahallesi Orhan Gazi Bulvarı No:23/1 Çankaya/ANKARA
Telefon:
(0.312) 425 22 54 - 425 40 39
Fax:
(0.312) 425 40 69
 

NEREDEYİZ ?