DEĞERLİ ORTAKLAR

 

İNŞAATLARIMIZIN MÜHÜRLENMESİ İÇİN DİLEKÇE VEREN BAZI KİŞİLERİN KOOPERATİFİMİZ İMAR PLANLARI İPTALMİŞ VE İNTERNET SİTEMİZDEKİ MAHKEME KARARLARI YALANMIŞ GİBİ KİRLİ BİLGİLERLE SİZLERLE İLETİŞİM KURDUKLARI DUYUMLARI ALINMAKTADIR. KOOPERATİFİMİZE AİT İMAR PLANLARININ MAHKEME KARARLARI İLE İPTAL KARARLARI KALDIRILMIŞTIR.  PLANLARIMIZ YÜRÜRLÜKTEDİR. ANCAK, MAHKEME KARARINDA KISMEN İPTAL EDİLEN BAZI PLAN NOTLARININ NUMARALARI YANLIŞ YAZILDIĞINDAN, BU KONUDAKİ MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ TALEPLİ İTİRAZIMIZA AİT MAHKEME (DANIŞTAY) KARARININ SONUCU BEKLENMEKTEDİR. ÖZETLE; İNTERNET SİTEMİZDE (www.Akcali.org) YER ALAN BİLGİ VE DÖKÜMANLARIN TAMAMI DOĞRUDUR, MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ KARARI DA ALINDIKTAN SONRA, HUKUKİ SÜREÇ TAMAMLANMIŞ OLACAK VE İNŞAATLARIMIZ BAŞLAYACAKTIR. ORTAKLARIMIZDAN ADI GEÇEN ŞAHISLARA İTİBAR EDİLMEMESİ HUSUSUNU SAYGILARIMIZLA ARZ EDERİZ. YÖNETİM KURULU

2019-2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURULLARININ OCAK/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AY İÇİNDE BİRLİKTE YAPILABİLECEĞİNE DAİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI GENELGESİ

 

Genelge İçin Tıklayınız.

İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN DURUMU VE İNŞAATLARIMIZIN MÜHÜRLENMESİ  KONUSUNDA AÇIKLAMA

Değerli Ortaklarımız;

Hepinizin bildiği gibi sayıları 10’u geçmeyen bir kısım muhalif ortağımız, genel kurullarımızda alınan kararları hiçe sayarak, yürümekte olan inşaatlarımızı durdurmak için her yolu, yöntemi değerlendirmekte, yönetimi karalamak amacıyla artık iftiraya varan mesnetsiz dedikodular yaymaktadır.
Son olarak “beklenen sonuç, gözümüz aydın” başlığıyla Yargıtay 23. Hukuk Dairesince verilen 02/06/2020 tarihli bir kararı kullandıkları, (sözde) “bu kararla birlikte yükleniciyle yaptığımız inşaat sözleşmesinin yok hükmünde olduğunun kesinleştiğini” söyleyerek ortaklarımızda kafa karışıklığı yaratm
aya çalıştıkları bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Ne var ki; bu durumun gerçeklerle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. 
Yayınlanan Yargıtay Kararından kooperatif yönetimimizin haberi vardır. Söz edilen karara konu Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin bozmadan sonra verdiği 18/10/2017 kararıyla şöyle demiştir :
Sözleşmenin kendisi yok hükmünde olmayıp, mahkeme kararı, 2011 tarihli genel kurulumuzda alınan kararların öncesinde şekli bir eksiklik bulunması, hükümet komiserinin gelmemesi nedeniyle genel kurul kararının iptaline ilişkindir.
Bu usul eksikliği yine 03/04/2016 tarihli genel kurul toplantımızda alınan kararla giderilmiş, genel kurulumuzca inşaat sözleşmesinde belli değişiklikler –asgari iyileştirmeler– yapılmak kaydıyla yönetim kuruluna sözleşmenin devamı konusunda yetki verilmiş, 03/04/2016 tarihli genel kurulda alınan karara dava açılmaksızın kesinleşmiştir.
Yönetim olarak uzun uğraş ve pazarlıklar sonucunda inşaat şirketiyle yapılan 3 ve 4 no’lu ek sözleşmelerle genel kurulumuzca verilen görevin gerekleri, asgari iyileştirmelerin dahi çok üstüne çıkarak yerine getirilmiştir. 
Ayrıca , bir kısım muhalif ortağımızın açtıkları davalarda ve savcılık şikayetlerinde alınan bilirkişi raporlarında da İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ VE AYAKTA OLDUĞU konusunda tespitler bulunmaktadır. 
Diğer taraftan, yukarıda sözü edilen gerçek dışı iddia ve dedikoduları yayan bir kısım muhalifin Çankaya Belediyesi Başkanlığına dilekçeler vererek inşaatlarımızı zorla mühürlettikleri  açıktır. Konu 2018 senesinde yapılan olağan genel kurulumuzda da enine boyuna tartışılmış, inşaat yapım süresinin uzamasına sebep olan bu kötüniyetli girişimler yönetimimizce ortaklarımıza dilekçe örnekleri de gösterilmek suretiyle açıklanmıştır.
Yönetimimizce mührün kaldırılması konusunda Çankaya Belediyesi nezdinde defalarca girişimde bulunulmuş ve ortaklarımız da yüzlerce dilekçe göndererek bu girişimlere destek olmuşlardır. Ne var ki; halen Danıştay aşamasında olan imar davalarını ve karardaki maddi hataları gerekçe gösteren Çankaya Belediyesi bu süreçte mühürlemenin kaldırılması konusunda bizi sürekli oyalarken kesin olmayan cevaplarla konuyu sürüncemede bırakmaktadır. 
İstinaf Mahkemesinde kazandığımız imar davalarının Danıştay’daki temyiz inceleme süreci küresel salgın koşullarından dolayı uzasa da incelemenin öne alınarak yapılması konusunda yönetim ve hukuk müşavirliğimiz sıkı bir takip ve çalışma içindedir. 
Kısa bir zamanda Danıştay incelemesi tamamlanıp, ardından mühürlemenin kalkacağını ve yarım kalan inşaatlarımıza devam edeceğimizi düşünüyoruz. 
Saygılarımızla…
YÖNETİM KURULU
 
DEĞERLİ ORTAKLAR
  ATM Yapım Yatırım ve İşletme A.Ş ile yapılan ve 27 Şubat 2011 tarihinde toplanan 4. Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilerek, 01 Temmuz 2011 tarihinde imzalanan "Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi "nin genel kurulda kabul edildiği gündemin 5. Maddesini iptal ettirmek için, bazı ortaklarımız 17. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2011/280 Esas sayılı dosya ile dava açmışlardır. 

Bu dava ilk aşamada kooperatifimiz lehine sonuçlanmış olup, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.Yargıtay 23. Hukuk Dairesinde 2014/2510 Esas no ile takip edilen dosyada Yargıtay davayı, bazı davacılar yönünden karar verilmediğini, Genel Kurula bakanlık temsilcisinin gelmediğini ve bu durumun en büyük mülki amire bildirilmediğini gerekçe göstererek usul yönünden bozmuştur.

Yeniden yapılan yargılamada mahkeme aynı gerekçelerle davayı kabul etmiş ve genel kurulun 5. Maddesinde alınan kararın yok hükmünde olduğuna karar vermiştir. Karar Yargıtay tarafından da onaylanmıştır. Ancak karar Yargıtay da onaylanmadan Yönetim Kurulumuz sözleşmenin uygulanmasında herhangi bir sorun yaşanmaması için 03.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurulunda Gündemin7/g maddesinde söz konusu sözleşmede; konutların ve sosyal tesisin büyütülmesi, kapalı otopark parasının kaldırılması gibi Kooperatif lehine değişiklikler yapılarak sözleşme yeniden oylanmış ve değişikliklerle birlikte kabul edilmiştir.

İnşaatlarımız 2016 yılında yapılan genel kurulda alınan karar ile değişiklikleriyle birlikte yenilenen sözleşmeye göre yapılmakta olup, bu sözleşmenin uygulanması konusunda herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır.

Bu konuda alınan Genel Kurul kararı aşağıdadır: 

03.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNDA GÜNDEMİN 7/g MADDESİ İLE KABUL EDİLEREK YENİLENEN “DÜZENLEME ŞEKLİNDE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ” İLE İLGİLİ GENEL KURUL KARARI 
Ankara 21. Noterliğinin 11 Mart 2011 tarih  ve 3768 yevmiyesinde kayıtlı olarak tanzim ve imza edilen “DÜZENLEME ŞEKLİNDE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ"nde asgari olarak aşağıdaki değişiklikleri kapsayan ortaklarımız yararına sözleşmenin iyileştirilmesini sağlayacak bir ek sözleşme yapılması kayıt ve şartıyla Ankara 21. Noterliğinin 11 Mart 2011 tarih  ve 3768 yevmiyesinde kayıtlı olarak tanzim ve imza edilen “DÜZENLEME ŞEKLİNDE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ"nin 575 nolu kadastro parselden doğan ve 3381 konuttan az olmamak kaydıyla tüm konut parselleri ile buradaki konutlar ve sosyal kültürel tesisler alanının kooperatifte kalması kaydıyla 
  1. ANA SÖZLEŞME “MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU” başlıklı “2.1. a” alt maddesinde sözü edilen kapalı alan büyüklüğü 5.000 m2'den 10.000 m2'ye çıkartılması, 
  2. ANA SÖZLEŞME “MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU” başlıklı “2.2.” alt maddesi kapsamında 29 / 11 /2011 tarihli “EK PROTOKOL” ile tespit edilen ve arsa sahibine isabet eden kadastro 575 sayılı parselden gelen imar parsellerinin tamamında yapılacak inşaatlarda fazladan çıkan konut ve konut dışı alanların tamamı İŞ SAHİBİ ’ne ait olması,
  3. ANA SÖZLEŞME MADDE 3, MADDE 4 ve MADDE 5 HÜKÜMLERİ gereğince inşaatların bitirilerek teslim için öngörülen sürenin 48 ay olarak belirlenmesi,
  4. ANA SÖZLEŞME  “MADDE 10- TESLİM SÜRESİ” başlıklı “10.3.” alt maddesi yürürlükten kaldırılarak çalışılamayan günler nedeniyle yüklenicinin ek süre talep hakkının kaldırılması,
  5. Her bir üyeye 4 + 1 ve 147-150 m2 net kullanım alanlı (balkon hariç) birer konut verilmesi,
  6. ANA SÖZLEŞME “MADDE 20- HARÇLAR VE DİĞER MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER” başlıklı maddesinin “20.1.e” alt başlığına kooperatifimizin ve inşaatlarımızın korunması için ALLRİSK sigorta eklenmesi,
  7. ANA SÖZLEŞME eki “TEKNİK ŞARTNAME – 20.OTOPARK” maddesinde kooperatif üyelerimiz aleyhine düzenlenen 17.500 TL’lık kapalı otopark farkının kaldırılması 
  8. ANA SÖZLEŞME eki “TEKNİK ŞARTNAME – 34. SPOR KOMPLEKSI ve SOSYAL KÜLTÜREL TESİS (SKT)” maddesinde üyelerimiz yararına bir takım iyileştirmeler ve ek tesisler yapılması,
  9. ANA SÖZLEŞME eki “TEKNİK ŞARTNAME” nin muhtelif  maddelerinde yer alanbina girişindeki diafon sisteminin siyah beyaz yerine renkli yapılması.
 

ARSANIN KONUMU

İLETİŞİM

Adres: 
Beytepe Mahallesi Orhan Gazi Bulvarı No:23/1 Çankaya/ANKARA
Telefon:
(0.312) 425 22 54 - 425 40 39
Fax:
(0.312) 425 40 69
 

NEREDEYİZ ?