İmar planlarımızın eki plan notları ile ilgili Danıştay 6. Dairesinin vermiş olduğu bozma kararı için istediğimiz İstinaf incelemesi sonucu T.C. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. Dava Dairesince lehimize verilen 2022/606 E. 2022/1987 nolu karar için tıklayınız

 

DEĞERLİ ORTAKLAR, BÖLGE İDARE MAHKEMESİNCE VERİLEN İMAR PLANLARIMIZ İLE İLGİLİ OLUMLU KARAR, NİHAYET DANIŞTAY 6. DAİRESİ TARAFINDAN ONAYLANARAK KESİNLEŞMİŞTİR 

 

MAHKEME KARARLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

MAHKEME KARARLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

MAHKEME KARARLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

MÜHÜR KALDIRMA TUTANAKLARI
 
 
 

   

TUTANAKLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN RESME TIKLAYINIZ

26.05.2021 MÜHÜRLEME İLE İLGİLİ MAHKEME KARARI 

 

Değerli Ortaklar, Çankaya Belediyesine “mühürleme işleminin kaldırılması” istemiyle yaptığımız başvurunun reddine dair 08/08/2019 tarihli ve 36290 sayılı kararına karşı  açtığımız davada Ankara 14. İdare Mahkemesi  26/02/2021 tarihinde İPTAL KARARI vermiştir. Karar gereğince mühürleme işleminin derhal kaldırılması için kooperatifimiz adına belediyeye yazılı başvuru yapılmıştır.

Mahkeme iptal kararının tam metni ilişiktedir.

Mahkeme Kararını Okumak İçin Tıklayınız

Çankaya Belediyesine yazılan yazı için tıklayınız

DEĞERLİ ORTAKLAR

Bazı Ortaklarımızın, "inşaat sözleşmesi hükümlerine aykırı işlemlerle kooperatifi zarara uğratmak, görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla Kooperatif Yönetim Kurulumuz aleyhine Ankara   Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş ise de suçlamaların çoğu soruşturma aşamasında hukuksal ve maddi dayanaktan yoksun olduğu anlaşılmakla düşmüş, sadece üç suçlama konusuyla ilgili ve sınırlı olarak Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesine açılan davada ise  Yönetim Kurulu Üyelerimiz ayrı ayrı beraat etmiştir. Mahkeme Kararı ilişiktedir.

Mahkeme Kararı İçin Tıklayın

 

6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVA 

 Bazı Kooperatif ortakları tarafından; Yönetim ve Denetim Kurulumuzun ibrasının iptali istemiyle 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan dava reddedilmiş ve karar Yönetim Kurulumuzun lehine çıkmıştır.

 
DEĞERLİ ORTAKLAR
Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubelerince açılan davalar sonucu iptal edilen imar planlarımızla ilgili kararlar Danıştay 6. Dairesi tarafından bozulmuş ve dosyalar yeniden görülmek üzere Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesine gönderilmiştir. Adı geçen Dairenin incelemesi sonucunda kooperatifimiz lehine verdiği kararlardan bir örnek ve bu karar üzerine Çankaya Belediyesi ile yapılan yazışmalar değerlendirmeniz için aşağıya çıkarılmıştır.

EK 1- Mahkeme Kararı

EK 2- Çankaya Belediyesine Yazılan Yazı

EK 3- Çankaya Belediyesinden Gelen Cevap

ÇANKAYA BELEDİYESİ YAZISI

 Değerli Ortaklar, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. Dava  Dairesinin İmar planlarımızı geçerli sayan kararı üzerine Çankaya Belediyesine inşaatlarımızın mühürlenmesinin kaldırılmasını talep eden 2 ayrı yazı yazmamıza rağmen mühürleme tutanaklarının  iptal edilmeyeceğini,  dava sonucunun bekleneceğini belirten cevap yazmışlardır. Söz konusu yazı ilişiktedir.

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.

DEĞERLİ ORTAKLAR

 27.11.2011 tarihinde müteahhit firma ATM Yapım Yatırım ve İşletme A.Ş. ile yapılan “Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” nin devamını sağlayan ve 03.04.2016 tarihinde yapılan Genel Kurulda Gündemin 7/g maddesi ile alınan kararın iptali için açılan, ancak 14. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedilerek inşaat sözleşmesinin geçerli olduğuna dair verilen karar ilişiktedir. Bu karar ile inşaat sözleşmemizin yürürlükte olduğu tescillenmiştir.

Mahkeme Kararını Okumak İçin Tıklayınız

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN MÜHÜR İPTAL DAVASINDA MAHKEMEYE YAPTIĞI SAVUNMA
 

KOOPERATIFIMIZ TARAFINDAN AÇILAN VE 14. İDARE MAHKEMESINDE 2019/2181 ESAS DOSYA ILE GÖRÜLMEKTE OLAN MÜHÜR İPTAL DAVASINA ÇANKAYA BELEDIYE BAŞKANLIĞINCA YAPILAN SAVUNMA EKTEDIR.

SAVUNMA İÇİN TIKLAYINIZ

MÜHRÜN KALDIRILMASI İÇİN ÇANKAYA BELEDİYESİNE YAZILAN ÇAP TALEP YAZISI VE CEVABI

 İNŞAATLARIMIZIN YAPIMINI DURDURAN MÜHÜRÜN KALDIRILMASINA ESAS OLACAK ÇAP TALEP YAZIMIZ VE ÇANKAYA BELEDIYESI TARAFINDAN VERILEN CEVAP YAZISI EKTEDIR.

ÇAP TALEP YAZIMIZ

ÇANKAYA BELEDİYESİ CEVAP YAZISI

EMLAK VERGİSİ İLE İLGİLİ ÇANKAYA BELEDİYESİNE AÇILAN DAVA

 - Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

- Çankaya Belediyesine Emlak Vergisi İçin Yazılan Yazıyı görmek için tıklayınız

DANIŞTAY KARARI

 Değerli Ortaklar;

Kooperatifimizin mülkiyetinde olan arsalarımızı ilgilendiren ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek kesinleşen, ancak Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından açılan davada iptal kararı verilen,  1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri ile ilgili karar DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ tarafından ESASTAN BOZULMUŞTUR . Bu konuda hukuki süreç şöyle gelişmiştir:

  • Bildiğiniz gibi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2016/1546 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2016/1547 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Kooperatifimizin mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin Nazım İmar Planı değişikliklerinin iptali istemiyle, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından açılan dava; Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 21.06.2017 tarih ve E:2016/4465, K:2017/2035 sayılı kararı ile reddedilmiştir.
  • Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 21.06.2017 tarihli ret kararına karşı  davacı Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından yapılan istinaf başvurusu Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. Dava Dairesi’nin 06.12.2017 tarih ve E:2017/3065, K:2017/2920 sayılı kararı ile kabul edilerek dava konusu imar plan değişikliklerinin iptaline karar verilmiştir.                                                                                                     
  • Bu sefer tarafımızdan çok güçlü kanıtlarla Danıştay’a yaptığımız temyiz başvurusu; Danıştay 6. Dairesi’nin 02.07.2018 tarih ve E:2018/2611, K:2018/2611, K:2018/6380 sayılı kararı ile kabul edilerek Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. Dava Dairesi’nin 06.12.2017 tarih ve E:2017/3065, K:2017/2920 sayılı kararının ESASTAN BOZULMASINA karar verilmiştir.   
  • Danıştay 6. Dairesi’nin 02.07.2018 tarihli kararında, özetle aşağıdaki gerekçelere yer verilmiştir:

“….alanda mevcut imar planı koşullarının mülkiyet yapısı/çoklu mülkiyet sahipliliği uyarınca hayata geçirilememesi, bir başka ifade ile imar planı ile öngörülmüş hakların mevcut mülkiyet sahipliğine yeterli gelmemesi gerekçesiyle dava konusu düzenlemenin yapılarak, önceki kullanım kararları yerine ticaret+konut alanı, eğitim alanı, sağlık alanı, sosyo-kültürel tesis alanı, park, mesire alanı şeklindeki yeni kullanım kararlarının getirildiği, ayrıca sadece dava konusu taşınmazlar özelinde ayrıntılı kullanım kararlarının belirlendiği, mevcut plan kararlarıyla öngörülen koşullar ile uyumsuzluk yaratacağı, mevcut planın plan bütünlüğünü olumsuz etkileyerek ayrıcalıklı alan ortaya çıkaracağı, bu durumun planlamanın nesnellik ilkesine aykırı olduğu değerlendirmelerinde bulunulmasına karşılık mevcut planlarda taşınmazın çevresine ilişkin getirilen yapılaşma koşulları ile karşılaştırılıp uyumsuzluk teşkil edip etmediği, ayrıcalıklı haklar tanındığının somut olarak ortaya konulmadığının anlaşıldığı ifadelerine yer verilmiştir.

İdare mahkemesince yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesinde, dava konusu alanın yakın çevresinin de geçmişteki plan değişiklikleriyle  yapılaşma koşullarının değiştirildiği, sosyal donatıları ayrılmış orta yoğunlukta yapılaşma kararıyla daha az ilk yatırım maliyeti ile daha fazla konut birimi elde edilmesinin daha ekonomik olacağı, yüksek yoğunluklu yapılaşmalara kent hizmetinin ulaştırılmasının düşük yoğunluklu yapılaşmalara göre daha kolay olacağı, hizmet sunumunun maliyetinin az yoğun alanlara göre daha düşük olacağı, alanın yakın çevresinde kentsel ölçekte hizmet veren yüksek maliyetli sosyal donatılardan, sağlık tesislerinden, eğitim alanlarından daha fazla kentlinin yararlanacağı, getirilen plan notlarının topografik açıdan yapılaşmayı kolaylaştıracağı yönündeki tespitler ile yukarıda anılan dairemizce verilen bozma kararları sonrası verilecek kararlar göz önünde bulundurularak yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir….”           

Danıştay Kararının tam metni aşağıdadır:

TIKLAYINIZ

 

ARSANIN KONUMU

İLETİŞİM

Adres: 
Beytepe Mahallesi Orhan Gazi Bulvarı No:23/1 Çankaya/ANKARA
Telefon:
(0.312) 425 22 54 - 425 40 39
Fax:
(0.312) 425 40 69
 

NEREDEYİZ ?