Kuruluş ve Amaç
KURULUŞ
Kooperatifimiz, 17 Mayıs 1991 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı`nda çalışan; Şükrü Seyhan, Bülent Bakır Akalın, Hacı Mehmet Akay, İsmail Hakkı Sayın, Mehmet Cemal İşleyici, Yaşar Şengüllü, Ali Özmen ve Kudret Kayı tarafından kurulmuştur.
 
Kooperatifimizin kuruluşu: 11 Haziran 1991 tarihinde Sanayi Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü`nce tescil edilip 17 Haziran 1991 tarih ve 2798 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi`nde ilanen yayınlanarak tamamlanmıştır.
 
İlk yönetim kurulu toplantısında başkanlığa, Şükrü Seyhan, muhasip üyeliğe Hacı Mehmet Akay, denetleme kurulu üyeliklerine ise İsmail Hakkı Sayın ve Mehmet İşleyici getirilmiştir.
 
Henüz ortak kaydı yapılmadan arsa araştırması yapıldığı sırada dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın tarafından Büyükşehir Belediyesi`nde çalışan 657 sayılı yasaya tabi memurlara Beytepe (Lodumlu) bölgesinde arsa tahsisi yapılması düşüncesi gündeme getirilir. Sayın Karayalçın, Fen İşleri Daire Başkanlığı Bahçesi`nde topladığı memurlara şöyle seslenir: "Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin çalışkan ve değerli memurları, dört buçuk yıl birlikte çalıştık, güzel şeyler yaptık. Belediyemiz işçileriyle iyi bir toplu sözleşme imzaladık. Ancak yasalar siz memurlarımıza maaşınızdan başka bir şey vermemizi engellediği için giderayak size ikinci bir emekli ikramiyesi yerine geçecek, Beytepe bölgesinde arsa tahsis edeceğiz."
 
Belediye memurları bu düşünce etrafında toplanarak S.S. Akçalı Yapı Konut Yapı Kooperatifi`ne ortak olurlar. 12 Kasım 1993 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılır. Her birimden bir memurun yönetim ve denetim kurulunda temsil edilmesi ile 13 asıl 13 yedek üyeli yönetim kurulu, 3 asıl 3 yedek üyeli denetim kurulu oluşturulur. Ayırım yapılmaksızın Ankara Büyükşehir Belediye`sinde çalışan memurlar kooperatifimize ortak olarak kabul edilirler.
 
AMAÇ
Ortak ihtiyaçları ekonomik güçleri birleştirerek yardımlaşma ve dayanışma suretiyle karşılayabilmek için kurulan kooperatifler, toplumsal gelişme, refah seviyesinin artması ve ülke kalkınmasında azımsanmayacak katkılar saylayan kuruluşlardır.
 
Kooperatifler, kalkınma çabalarında kritik ve belirleyici unsur olan sermayenin ülke içi tasarruflarla karşılanmasında, iç tasarruf oranının artırılmasında, küçük ve gönüllü tasarrufların ekonomiye kazandırılarak üretim ve yatırıma aktarılmasında önemli rol oynamaktadır.
 
Bu role uygun olarak kooperatifimizin amacı:
 
Ortaklarının konut ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaca uygun olarak: kooperatifimiz; arsa ve arazi satın alır, birleştirir, imar planına uygun biçimde altyapı, plan, proje, maliyet hesapları hazırlar ve ortaklarına konut üretir.
 
Üretilen konutların mülkiyetini ana sözleşmede yazılı esaslara göre ortaklara aktarır.
 
İlgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunabilir, gayrimenkul ve menkul alır, kiralar, kiraya verir, satar.
 
Konut yapı kooperatifleri üst kuruluşlarına katılabilir. Kooperatifimiz kredi ihtiyacının karşılanması için ilgili finansman kuruluşlarına başvuruda bulunabilir, borçlanabilir, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlar.
 
Konut üretiminin, mali yetersizlik nedeni ile imkânsızlaşması halinde, kooperatife ait arsayı parselleyerek, genel kurulca karara bağlanması şartıyla kur`a ile ortaklarına dağıtabilir.
 
Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturabilir, konusu ile ilgili olarak eğitim, yayın, araştırma ve benzeri amaçlı faaliyetlerde bulunabilir.
 
Ortakların sosyal kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurabilir, bu tesisleri işletir veya kiraya verebilir.

ARSANIN KONUMU

İLETİŞİM

Adres: 
Beytepe Mahallesi Orhan Gazi Bulvarı No:23/1 Çankaya/ANKARA
Telefon:
(0.312) 425 22 54 - 425 40 39
Fax:
(0.312) 425 40 69
 

NEREDEYİZ ?