İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2016/1546–1547 sayılı kararları ile onaylanmış, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği de Çankaya Belediye Meclisi’nin 02.09.2016/592 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2016/2054 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
 Yüklenici firma ATM Yapım Yatırım ve İşletme A.Ş ile yapılan sözleşme gereği, kooperatifimize isabet eden alanlarda yapılacak konutların inşaat ruhsatları, 29427 ada 1 parsel için 02.06.2017 tarihinde, 29426 ada 2 parsel için ise 15.06.2017 tarihinde alınmış ve yer teslimi yapılarak şantiye kurulmuş ve inşaata başlanmıştır.
Ancak, imar planlarının iptali istemiyle, Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası ve Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ankara İdare Mahkemelerinde davalar açılmıştır. Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesinin 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının iptali için 11. İdare Mahkemesinde açmış olduğu dava bilirkişilerin olumlu rapor vermesi üzerine reddedilmiş, karar lehimize çıkmıştır. Ancak, ruhsat tarihinden 90 gün geçtikten sonra; TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 25.12.2017 gün ve E:2017/759 sayılı kararıyla 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu kararı gerekçe gösteren Çankaya Belediyesi yapı tatil zaptı ile mühürleme işlemlerini yapmış, inşaatlarımızı durdurmuştur.
1/25000, 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planlarının iptali istemiyle açılan idari dava süreçleri sonunda, Danıştay’ın lehimize verdiği bozma kararlarından sonra, dosyaları yeniden görüşen Ankara Bölge İdare Mahkemesi (BİM) 5. İdari Dava Dairesi,  bozma kararlarına uyarak İstinaf Başvurumuzu (plan notu 4, plan notu 5, plan notu 6, plan notu 12, plan notu 15 ve plan notu 17 hariç) kabul etmiştir. 
Böylece, Kooperatifimize ait taşınmazların 1/25000, 1/5000  ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarının kısmen iptal edilen plan notları haricinde bütün halinde geçerli ve yürürlükte olduğu yargı kararıyla onaylanmıştır.
 
Kooperatifimize ait planlarda iptal kararının kaldırılması üzerine, inşaatlarımızdaki mührün kaldırılması amacıyla gerekli çalışmalara başlayabilmek için, öncelikle mahkeme kararlarında kısmen iptal edilen plan notları ayıklanarak ve gerekli düzeltmeler yapılarak tarafımıza “imar durum belgesi” (çap verilmesi için Çankaya Belediyesi’ne defaten başvuru yapılmış ise de Belediye “ilgili mahkeme kararlarında maddi hata yapıldığı” bahanesiyle olumsuz cevaplar vermiştir.
Çankaya Belediyesi’nin yargı kararlarına ve kooperatifimizin menfaatlerine aykırı işlemleri yargıya taşınmış ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nin 09.07.2020 gün ve Y.D. İtiraz No: 2020/169 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulmasına” karar vermiştir.
Çankaya Belediyesinin haksız tutumu eldeki yargı kararıyla da tespit edilmiş olup, mührün kaldırılması ve inşaata devam konusunda bir engel kalmamıştır. 
ANILAN YARGI KARARI DOĞRULTUSUNDA, 21.07.2020 TARİHİNDE 2020/29 SAYI VE 46150 EVRAK KAYDI İLE ÇANKAYA BELEDİYESİ’NE “İMAR DURUM BELGESİ” (ÇAP) VERİLMESİ BAŞVURUMUZ YENİLENMİŞTİR. 
Kooperatif Yönetimi olarak konuyu her yönüyle ve titizlikle yakından takip ettiğimizi, belediyece çap verilmesinden sonra mimari proje ve eklerinde gerekli tadilatları hızla yaptırarak mührün kaldırılması için çalışmalara devam edeceğimizi ve yeni gelişmeleri sayfamızdan duyuracağımızı saygılarımızla bildiririz.

Az Sayıdaki Ortaklarımız Ankara Büyükşehir Belediyesine İmar Planları İle İlgili Dilekçe Vermişlerdir. Adı Geçen Belediye Bütün Dilekçelere Ekteki Cevabı Vermiştir.

DİLEKÇE ve CEVAP ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

RUHSAT ALINMASINI ENGELLEMEK VE İNŞAATLARIN DURDURULMASI İÇİN VERİLEN DİLEKÇELER 

 

DİLEKÇELER İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE VERİLEN DİLEKÇE
 

Az Sayıdaki Ortaklarımız Ankara Büyükşehir Belediyesine İmar Planları İle İlgili Dilekçe Vermişlerdir. Adı Geçen Belediye Bütün Dilekçelere Ekteki Cevabı Vermiştir.

DİLEKÇE ve CEVAP ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

ARSANIN KONUMU

İLETİŞİM

Adres: 
Beytepe Mahallesi Orhan Gazi Bulvarı No:23/1 Çankaya/ANKARA
Telefon:
(0.312) 425 22 54 - 425 40 39
Fax:
(0.312) 425 40 69
 

NEREDEYİZ ?