Kooperatifimizin 2016 yılı  26.  Olağan  Genel   Kurulu  18  Haziran  2017  Pazar  günü  saat    10.00’da   Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve  Sanat Merkezinde   (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi  Bağdat Caddesi No: 50 ANKARA) aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.

GÜNDEM:
1- Yoklama ve açılış.
2- Divan seçimi ve divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
3- Saygı duruşu.
4- Gündemin Genel Kurula sunulması ve onaylanması.
5- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu,  bilânço ve gelir  gider farkı hesabı ile Denetim Kurulu  Raporunun okunarak görüşülmesi.
6- Yönetim Kurulu  Çalışma  Raporu  ve  Denetim  Kurulu  Raporunun ibrası. Bilanço  ve  Gelir-Gider Tablosunun onaylanması.
7- Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması:
 a- Çeşitli   ulusal   ve  uluslararası   kuruluşlardan,    Avrupa   Bankalar   Birliğine    üye   bankalardan,   ulusal  bankalardan,  Toplu   Konut  İdaresinden;   fiziki    altyapı,   sosyal   altyapı,   çevre   düzenlemesi,  üstyapı,  tamamlama, bitirme, destekleme, konut v.b.  ad altında çıkmış ve çıkacak her  türlü kredi ve fonları almaya  ve işlemleri yapmaya, gerekli teminatları vermeye,
b- Her   türlü  gayrimenkulün  kiralanması,  kiraya   verilmesi  ile   gerektiğinde   kooperatifin   gayrimenkulleri üzerinde  ipotek, irtifak  ve  intifa hakları, şufa, vefa ve iştira   hakları tesis edilmesi, ipotek alınması, ipotek  verilmesi ve ipoteğin kaldırılması,
c- Kadastro   Müdürlüklerince    maliki     olduğumuz     parsellerin    alan  ve    sınır   düzeltilmesi   taleplerinin karşılanabilmesi için ferağ verme, muvafakat etme, bu konularda açılmış  ve açılacak davalarda taraf olma,davadan çekilme,
d- Kooperatifimiz  mülkiyetinde  bulunan  arsalar  ile  yargı  süreci  devam  eden  kooperatifimizin  hak sahibi olduğu  arsalar  üzerinde;  imar  planı  değişikliği  veya  mevcut  imar  planı   kapsamında   yoğunluk  artışı çalışmalarının  yapılması,  mevcut  parseller  üzerinden  tevhit  ve   takas  yapılması,  tevhit  esnasında terk edilmesi gereken  parsellerin  erkinin  yapılması,  Kooperatife   ait   park  ve   rekreasyon  alanlarındaki  (yeşil alanlar)hisselerimizin  İmar  planı  gereği  kamuya   terk  işleminin  yapılması,  kentsel   dönüşüm   ve  gelişim alanı ilan  edilerek,  kentsel dönüşüm  ve  gelişim  projeleri  uygulanması,  ayrıca bu  konuda ilgili  yasa ve yönetmelikler   çerçevesinde  Ankara   Büyükşehir   Belediyesi,  Çankaya  Belediyesi,  Çevre  ve  Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası gibi kuruluşlarla gerekli çalışma  ve uygulama yapılmasına,   
e- Bakanlıklar, TOKİ  ve   Belediyelerle  müşterek  uygulanacak  projeler  konusunda  karşılıklı  sorumluluklar belirleyen sözleşmeler yapma ve uygulama,
f-Yeni kurulacak veya kurulmuş olan birliklere katılmaya,
8- Yönetim ve Denetim Kuruluna verilecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi.

GÜNDEM

TAHMİNİ BÜTÇE

ÇALIŞMA RAPORU

GELİR GİDER RAPORU

DENETLEME RAPORU

BİLANÇO

ARSANIN KONUMU

İLETİŞİM

Adres: 
Beytepe Mahallesi Orhan Gazi Bulvarı No:23/1 Çankaya/ANKARA
Telefon:
(0.312) 425 22 54 - 425 40 39
Fax:
(0.312) 425 40 69
 

NEREDEYİZ ?