Kooperatifimizin   2019 ve 2020    yılı  29 ve 30.    Olağan   Genel   Kurulları   10 Ekim  2021 Pazar   günü
saat   10.00’ da Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde (Mehmet Akif ERSOY
Mahallesi Bağdat Caddesi No:50 Yenimahalle/ANKARA) Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 23 Ekim
2021 Cumartesi günü aynı yerde aynı saatte  aşağıdaki gündemle toplanacaktır.
 
 
GÜNDEM:
1- Yoklama ve açılış.
2- Divan seçimi ve divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
3- Saygı duruşu.
4- Gündemin Genel Kurula sunulması ve onaylanması. 
5- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu,  Bilânço ve Gelir Gider Farkı Hesabı ile Denetim Kurulu   
    Raporunun okunarak görüşülmesi, ibraya ve onaya sunulması.
6- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesabı ile Denetim Kurulu    
    Raporunun okunarak görüşülmesi, ibraya ve onaya sunulması.   
7- Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması: 
    a- Kadastro    Müdürlüklerince    maliki     olduğumuz     parsellerin    alan  ve    sınır   düzeltilmesi    
         taleplerinin karşılanabilmesi için  ferağ verme, muvafakat etme, bu konularda açılmış  ve açılacak  
         davalarda taraf olma, davadan çekilme,
    b- Kooperatifimiz   mülkiyetinde  bulunan  arsalar  ile  yargı  süreci  devam  eden   kooperatifimizin  hak  
         sahibi olduğu  arsalar  üzerinde;  imar  planı  değişikliği  veya  mevcut   imar  planı   kapsamında    
         yoğunluk   artışı  çalışmalarının   yapılması,  mevcut   parseller  üzerinden  tevhit  ve   takas  yapılması,   
         tevhit  esnasında terk edilmesi gereken  parsellerin  terkinin  yapılması, kooperatife   ait   park  ve    
         rekreasyon   alanlarındaki  (yeşil alanlar)  hisselerimizin  imar  planı  gereği  kamuya  terk  işleminin  
         yapılması,  gerektiğinde  kentsel  dönüşüm  ve  gelişim alanı  ilan  edilerek,  kentsel   dönüşüm   ve    
         gelişim  projeleri  uygulanması,  ayrıca   bu  konuda  ilgili yasa  ve  yönetmelikler   çerçevesinde   Ankara    
         Büyükşehir   Belediyesi,  Çankaya   Belediyesi, Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı,  İller  Bankası   gibi   
         kuruluşlarla  gerekli  çalışma  ve uygulama yapılmasına,    
    c- Bakanlıklar, TOKİ  ve   Belediyelerle   müşterek  uygulanacak  projeler   konusunda  karşılıklı   
        sorumluluklar belirleyen sözleşmeler yapma ve uygulama,
    d- Yeni kurulacak veya kurulmuş olan birliklere katılmaya,
8- Kooperatifimizin Anasözleşmede belirtilen süresi dolduğundan Anasözleşmenin süre ile ilgili   
     olan 5. Maddesinde değişiklik yapılması hususunda Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısının   
     görüşülerek karara bağlanması.
9- Yönetim ve Denetim Kuruluna verilecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi. 
10- 2021  yılı  tahmini bütçe ve   aidat   ödeme  planın görüşülmesi ile ortaklardan bir  sonraki genel kurula  
      kadar gecikme faizi alınmamasının görüşülerek karara bağlanması.
   11- Dilekler, temenniler ve öneriler.
   12- Kapanış.
 
 
 

ARSANIN KONUMU

İLETİŞİM

Adres: 
Beytepe Mahallesi Orhan Gazi Bulvarı No:23/1 Çankaya/ANKARA
Telefon:
(0.312) 425 22 54 - 425 40 39
Fax:
(0.312) 425 40 69
 

NEREDEYİZ ?