ATM Yapım Yatırım ve İşletme A.Ş ile yapılan ve 27 Şubat 2011 tarihinde toplanan 4. Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilerek, 01 Temmuz 2011 tarihinde imzalanan "Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi "nin genel kurulda kabul edildiği gündemin 5. Maddesini iptal ettirmek için, bazı ortaklarımız 17. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2011/280 Esas sayılı dosya ile dava açmışlardır. 

Bu dava ilk aşamada kooperatifimiz lehine sonuçlanmış olup, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.Yargıtay 23. Hukuk Dairesinde 2014/2510 Esas no ile takip edilen dosyada Yargıtay davayı, bazı davacılar yönünden karar verilmediğini, Genel Kurula bakanlık temsilcisinin gelmediğini ve bu durumun en büyük mülki amire bildirilmediğini gerekçe göstererek usul yönünden bozmuştur.

Yeniden yapılan yargılamada mahkeme aynı gerekçelerle davayı kabul etmiş ve genel kurulun 5. Maddesinde alınan kararın yok hükmünde olduğuna karar vermiştir. Karar Yargıtay tarafından da onaylanmıştır. Ancak karar Yargıtay da onaylanmadan Yönetim Kurulumuz sözleşmenin uygulanmasında herhangi bir sorun yaşanmaması için 03.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurulunda Gündemin7/g maddesinde söz konusu sözleşmede; konutların ve sosyal tesisin büyütülmesi, kapalı otopark parasının kaldırılması gibi Kooperatif lehine değişiklikler yapılarak sözleşme yeniden oylanmış ve değişikliklerle birlikte kabul edilmiştir.

İnşaatlarımız 2016 yılında yapılan genel kurulda alınan karar ile değişiklikleriyle birlikte yenilenen sözleşmeye göre yapılmakta olup, bu sözleşmenin uygulanması konusunda herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır.

Bu konuda alınan Genel Kurul kararı aşağıdadır: 

03.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNDA GÜNDEMİN 7/g MADDESİ İLE KABUL EDİLEREK YENİLENEN “DÜZENLEME ŞEKLİNDE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ” İLE İLGİLİ GENEL KURUL KARARI 
Ankara 21. Noterliğinin 11 Mart 2011 tarih  ve 3768 yevmiyesinde kayıtlı olarak tanzim ve imza edilen “DÜZENLEME ŞEKLİNDE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ"nde asgari olarak aşağıdaki değişiklikleri kapsayan ortaklarımız yararına sözleşmenin iyileştirilmesini sağlayacak bir ek sözleşme yapılması kayıt ve şartıyla Ankara 21. Noterliğinin 11 Mart 2011 tarih  ve 3768 yevmiyesinde kayıtlı olarak tanzim ve imza edilen “DÜZENLEME ŞEKLİNDE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ"nin 575 nolu kadastro parselden doğan ve 3381 konuttan az olmamak kaydıyla tüm konut parselleri ile buradaki konutlar ve sosyal kültürel tesisler alanının kooperatifte kalması kaydıyla 
  1. ANA SÖZLEŞME “MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU” başlıklı “2.1. a” alt maddesinde sözü edilen kapalı alan büyüklüğü 5.000 m2'den 10.000 m2'ye çıkartılması, 
  2. ANA SÖZLEŞME “MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU” başlıklı “2.2.” alt maddesi kapsamında 29 / 11 /2011 tarihli “EK PROTOKOL” ile tespit edilen ve arsa sahibine isabet eden kadastro 575 sayılı parselden gelen imar parsellerinin tamamında yapılacak inşaatlarda fazladan çıkan konut ve konut dışı alanların tamamı İŞ SAHİBİ ’ne ait olması,
  3. ANA SÖZLEŞME MADDE 3, MADDE 4 ve MADDE 5 HÜKÜMLERİ gereğince inşaatların bitirilerek teslim için öngörülen sürenin 48 ay olarak belirlenmesi,
  4. ANA SÖZLEŞME  “MADDE 10- TESLİM SÜRESİ” başlıklı “10.3.” alt maddesi yürürlükten kaldırılarak çalışılamayan günler nedeniyle yüklenicinin ek süre talep hakkının kaldırılması,
  5. Her bir üyeye 4 + 1 ve 147-150 m2 net kullanım alanlı (balkon hariç) birer konut verilmesi,
  6. ANA SÖZLEŞME “MADDE 20- HARÇLAR VE DİĞER MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER” başlıklı maddesinin “20.1.e” alt başlığına kooperatifimizin ve inşaatlarımızın korunması için ALLRİSK sigorta eklenmesi,
  7. ANA SÖZLEŞME eki “TEKNİK ŞARTNAME – 20.OTOPARK” maddesinde kooperatif üyelerimiz aleyhine düzenlenen 17.500 TL’lık kapalı otopark farkının kaldırılması 
  8. ANA SÖZLEŞME eki “TEKNİK ŞARTNAME – 34. SPOR KOMPLEKSI ve SOSYAL KÜLTÜREL TESİS (SKT)” maddesinde üyelerimiz yararına bir takım iyileştirmeler ve ek tesisler yapılması,
  9. ANA SÖZLEŞME eki “TEKNİK ŞARTNAME” nin muhtelif  maddelerinde yer alanbina girişindeki diafon sisteminin siyah beyaz yerine renkli yapılması.
 
 

 

ARSANIN KONUMU

İLETİŞİM

Adres: 
Beytepe Mahallesi Orhan Gazi Bulvarı No:23/1 Çankaya/ANKARA
Telefon:
(0.312) 425 22 54 - 425 40 39
Fax:
(0.312) 425 40 69
 

NEREDEYİZ ?